Täisealise isiku hooldus

 

Hoolduse seadmise eesmärgiks on võimaldada inimesel kõrvalabile toetudes võimalikult kaua hakkama saada kodustes tingimustes, säilitades ning parandades tema elukvaliteeti.

Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule, kes oma vaimse või kehalise puude tõttu vajab kõrvalabi ja juhendamist igapäevatoimingutes. Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega. Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt edasi elada oma kodus.

 

Hooldust teostab vallavalitsuse korraldusega määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse isikute nõusolekul ning hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded. Hooldaja ja hooldatava rahvastikuregistri järgseks elukohaks peab olema Harku vald.

 

Harku vald maksab hooldajatoetust raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks määratud isikule.

 

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitatakse taotlused. Enne hooldaja määramist hindab sotsiaalhoolekande spetsialist abivajava isiku hooldusvajadust tema kodus. Spetsialist selgitab täpsemalt, milles hooldust vajav inimene abi vajab, millega ta ise toime tuleb, millised on tema kodused tingimused jms. Samuti hindab spetsialist hooldajaks sooviva isiku  sobivust, oskusi ja tahet hooldusülesandeid täita. 

Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 

Hooldaja määramisega seotud taotlused.
 
Taotlust saab esitada
saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile harku@harku.ee
täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
saata paberkandjal täidetud taotlus posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901
 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda

31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Taotlust menetleb sotsiaalhoolekandespetsialist Meeli Vaarpuu, meeli.vaarpuu@harku.ee, tel 5552 0232.