Valdkondlikud arengukavad

 

Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö

 

 

Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024  ja selle juurde kuuluvate lisadega saab tutvuda Riigi Teatajas.

 

Tulenevalt KELS § 10 lõike 1 ja PGS § 10 lõike 1 nõude täitmisest on vallavalitsus esitanud volikogule eelnõu Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024 muutmiseks. Selle põhjenduste ja eelnõuga on võimalik tutvuda SIIN.

 

 

Infrastruktuur ja keskkonnakaitse

 

 

Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühine jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015-2020

 

Harku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032

 

Harku valla sademete- ja pinnavete ärajuhtimise perspektiivskeem

 

Lisa 1 - Riigimaad

Lisa 2 - Põllukuivendusmaad

Lisa 3 - Metsakuivendusmaad

Lisa 4 - Maaparandussüsteemid

Lisa 5 - Maaparandussüsteemide eelvoolud

Lisa 6 - Skeemis käsitletud veejuhtmed

Lisa 7 - Tiheasustus

 

Soojusmajandus

 

Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajandamise arengukava aastateks 2016-2016 on leitav Riigi Teatajast.

 

Harku valla Harkujärve ja Türisalu külade kaugkütte võrgupiirkondade soojusmajandamise arengukava aastateks 2017–2027 on leitav Riigi Teatajast.

 

Maakondlikud arengukavad

 

Harju maakonna arengustrateegia 2035+