Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja   -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Väga tähtis on seejuures investeeringute efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine.
 

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 määrusega nr 15 kinnitati Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032.
 

Reoveekogumisalade moodustamise eesmärk on määrata alad, kus lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest on keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks tarvis reovesi kokku koguda ja puhastada.
 

Reoveekogumisalal ei ole lubatud kasutada kogumismahutit ega omapuhastit.
 

Harku vallas on 7 reoveekogumisala Tallinn ja ümbrus, Muraste, Vääna-Jõesuu, Türisalu, Vääna, Kumna ja Tutermaa. Reoveekogumisalade piire saab näha Keskkonnaregistrist.
 

Strantum OÜ on määratud vee-ettevõtjaks Tabasalu, Rannamõisa, Muraste, Suurupi, Vääna-Jõesuu, Viti ja Vahi piirkonnas. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimaluste kohta saab rohkem teavet Harku valla vee-ettevõtte Strantum OÜ koduleheküljelt.

 

JOONISED