Puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus

Puudega või erivajadusega isiku isikliku abistaja teenuse toetust antakse taotluse alusel puudega isikule, kes vajab puudest või erivajadusest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks.

Puudega isiku puhul tuleb taotlusele lisada rehabilitatsiooniplaani koopia või juhtumiplaan.

Toetuse andmise otsustab ning toetuse suuruse ja andmise tingimused määrab vallavalitsus korraldusega.

Toetuse maksmiseks sõlmib vallavalitsus üldjuhul teenuseosutajaga halduslepingu.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb sotsiaalhoolekande spetsialist – kontaktid leitavad siit