Puudega või erivajadusega isiku õppekulude toetus

Puudega isiku õppekulude toetust antakse täisealise isiku enda, tema seadusjärgse esindaja või ülalpidaja taotluse alusel isiku õppekulude ja/või toimetulekuõppe hüvitamiseks kuni täies ulatuses.

 

Taotlusele tuleb lisada:
1. Rehabilitatsiooniplaani koopia või juhtumiplaan;
3. Muud vajalikud dokumendid.

Toetuse andmise otsustab ning toetuse suuruse ja andmise tingimused määrab vallavalitsus korraldusega, mille alusel sõlmitakse vajadusel haldusleping.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetlevad: