Puudega või erivajadusega isiku õppekulude toetus

 

Puudega või erivajadusega isiku õppekulude toetust antakse isiku enda, tema seadusjärgse esindaja või ülalpidaja taotluse alusel isiku õppekulude ja toimetulekuõppe hüvitamiseks kuni täies ulatuses.

 

Taotlusele tuleb lisada:
1) rehabilitatsiooniplaani koopia või koolivälise nõustamismeeskonna otsus;

2) kantud või kantavaid kulusid tõendavad dokumendid.
 

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetlevad: