Kehtiv üldplaneering

Harku valla üldplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

 


HARKU VALLA ÜLDPLANEERING

 

 

KEHTIVAD ÜLDPLANEERINGU MATERJALID:

Seletuskiri

Koondkaart

Koondkaardi legend

Tehnilise infrastruktuuride kaart

Harku valla looduskeskkond

maakasutuspiirangud

Harku valla teed

Tiheasustusalade kaart

 

Tulenevalt planeerimisseaduse (PlanS) § 92 sätestatust on Harku Vallavolikogu kohustatud perioodiliselt üle vaatama kehtivat üldplaneeringut.


Harku Vallavolikogu 23.05.2023 otsus nr 39 "Harku valla üldplaneeringu ülevaatamine"

 

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsus nr 106 "Harku valla üldplaneeringu ülevaatamine

 

Harku Vallavolikogu 29.01.2015 otsus nr 11 "Harku valla üldplaneeringus ilmse ebatäpsuse parandamine ja tõlgenduse andmine hajaasustuse põhimõttel arendatava väikeelamumaa osas"

 

Tulenevalt planeerimisseaduse § 29 lõikest 3 on Harku Vallavolikogu kohustatud 6 kuu jooksul, pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi, vaatama üle kehtestatud üldplaneeringu.

 

Harku Vallavolikogu 27.03.2014 otsus nr 32 "Harku valla üldplaneeringu ülevaatamine"

Harku Vallavolikogu 27.03.2014 otsuse nr 32 Lisa nr 1

 

17.10.2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering

 

Harku Vallavolikogu otsus nr 2 „Üldplaneeringu peale Rannamõisa külas endise kämpingu maa- ala osas esitatud vaide läbivaatamine ja Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsuse nr 138 täiendamine

 

Harku valla üldplaneeringu kehtestamise otsus 17.10.2013 nr 138

Harku valla üldplaneeringu kehtestamise otsuse Lisa 1

Harku valla üldplaneeringu kehtestamise otsuse Lisa 2

 

Seletuskiri

Koondkaart

Tehnilise infrastruktuuride kaart

Harku valla looduskeskkond

maakasutuspiirangud

Harku valla teed

Tiheasustusalade kaart

 

Harku valla üldplaneeringu uuringu alusuuring "Harku valla üldplaneeringu mõju valla eelarvele"

 

Harku valla rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride uuring- seletuskiri

Harku valla rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride uuring- kaart

 

 

2009. a vastuvõetud ja avalikustatud planeeringumaterjalid 

 

Seletuskiri

Harku valla looduskeskkond

Tehniliste infrastruktuuride kaart

Harku valla teed

Tiheasustusalade kaart

Maakasutuspiirangud

maakasutusplaanleht nr 1

maakasutusplaan leht nr 2

 

2012. a maavanema järelevalvesse esitatud korrigeeritud planeeringumaterjalid 

 

Seletuskiri

Harku valla looduskeskkond

Tehniliste infrastruktuuride kaart

Harku valla teed

Tiheasustusalade kaart

Maakasutuspiirangud

Koondkaart leht 1 (end nimega Maakasutusplaan leht 1)

Koondkaart leht 2 (end nimega Maakasutusplaan leht 2)