Puurkaevu rajamine

Puurkaevu ja -augu rajamine/lammutamine
 

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt ehitusseadustikule sätestatule.

Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" nõuete kohaselt.

 

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.

 

Puurkaevu/-augu rajamise juhis, taotluste vormid ja õigusaktid on leitavad Keskkonnaameti koduleheküljelt.

 

Järgnevalt on kirjas peamised puurkaevu rajamiseks vajalikud tegevused:

 

1. Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine

Harku Vallavalitsusele tuleb esitada puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Vallavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

 

Vallavalitsus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

 

2. Puurkaevu või -augu projekti tellimine

Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. 

Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

 

3. Puurkaevu või -augu projekti läbivaatamine

Puurkaevu või -augu rajamiseks tuleb esitada ehitusseadustiku kohane ehitusloa taotlus Harku Vallavalitsusele. Ehitusloa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele Ehitisregistri kaudu järgnevad dokumendid ja lisad:

 

 • Ehitusloa taotlus;
 • Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;
 • Veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;
 • Puurkaevu või -augu ehitusprojekt.


Koos ehitusloa taotluse ja sinna juurde kuuluvate dokumentidega tuleb tasuda riigilõivu vastavalt Riigilõivuseadusele. Puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 

4. Kooskõlastamine Keskkonnaametiga

Harku Vallavalitsus edastab enne ehitusloa väljastamist puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu ehitusloa taotlust ei kooskõlasta, keeldub vallavalitsus ehitusloa väljastamisest.

 

5. Ehitusloa väljastamine

Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib vastavat hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või -augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut.   Puurimistöid teostanud isik on kohustatud pärast puurkaevu või -augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi  ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

 

6. Kasutusele võtmine 

Viimane samm on puurkaevu või -augu kasutusele võtmine ehk tuleb taotleda vastavalt puurkaevu või -augu olemusele (olenevalt tootlikkusest ja kasutajate arvust) kas kasutusteatist või kasutusluba.

 

Keskkonna- ja ehitisregistrist puuduva, kuid olemasoleva puurkaevu seadustamiseks kehtivad ülaltoodud punktid 1-4.

 

Olemasoleva puurkaevu andmed on leitavad Keskkonnainfo koduleheküljel.

 

Lisad

 1. Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (PDF, Word)
 2. Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm (PDF, Word)
 3. Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm (PDF, Word)
 4. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm (PDF, Word)
 5. Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm (PDF, Word)
 6. Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm (PDF, Word)
 7. Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm (PDF, Word)
 8. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm (PDF, Word)