Puurkaevu rajamine

Puurkaevu rajamine

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt ehitusseadustikule sätestatule.

Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" nõuete kohaselt.

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.

1. Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamiseks Harku Vallavalitsusega, tuleb esitada vallavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Vallavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Vallavalitsus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

2. Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt .

3. Puurkaevu või -augu rajamiseks tuleb esitada ehitusseadustiku kohane ehitusloa taotlus Harku Vallavalitsusele. Ehitusloa saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada:
3.1 ehitusloa taotlus;

3.2. puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;

3.3. veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;

3.4. puurkaevu või -augu ehitusprojekt.

Koos ehitusloa taotluse ja sinna juurde kuuluvate dokumentidega tuleb tasuda riigilõivu vastavalt Riigilõivuseadusele. Puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Harku Vallavalitsus edastab enne ehitusloa väljastamist puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu ehitusloa taotlust ei kooskõlasta, keeldub vallavalitsus ehitusloa väljastamisest.

4. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või -augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut. Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või -augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

5. Puurkaevu või -augu kasutusteatise saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:

5.1 Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm

5.2. keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;

5.3. omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;

5.4. puurkaevu või -augu hooldusjuhend.

6. Puurkaevu või -augu kasutusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:

6.1. Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm;

6.2. keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;

6.3. omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;

6.4. puurkaevu või -augu hooldusjuhend;

6.4. andmed riigilõivu tasumise kohta;

6.5. Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.

Lisad:

  1. Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (PDF, Word)
  2. Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm (PDF, Word)
  3. Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm (PDF, Word)
  4. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm (PDF, Word)
  5. Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm (PDF, Word)
  6. Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm (PDF, Word)
  7. Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm (PDF, Word)
  8. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm (PDF, Word)